top of page

Zoek

58 items gevonden

 • Call me | BridgeWorks

  Bel me! Maak onderstaand een (terug)belverzoek aan. Alleen je naam en je telefoonnummer zijn daarbij verplichte velden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op! Bel me! voornaam achternaam e-mail telefoonnummer onderwerp verstuur

 • InfoCenter recruiter | BridgeWorks

  InfoCenter Het InfoCenter is jouw navigator binnen BridgeWorks! Je vindt er onder meer: uitleg over het proces van het aanmaken en wijzigen van een jobposting uitleg over het vinden van kandidaten verklaring van gebruikte termen. Toegelicht inloggen Wanneer je een afgeschermd deel van het platform bezoekt - en je bent nog niet ingelogd - zal BridgeWorks je automatisch het inlogscherm laten zien. Er is dus geen traditionele inlogbutton. ​ wachtwoord kwijt Stuur dan een e-mail naar info@bridgeworkscompany.nl met daarin je voornaam, achternaam, telefoonnummer en (indien van toepassing) de bedrijfsnaam. Stuur de e-mail vanuit het e-mailadres waarmee je in de Bri dgeWorks Portal bent geregistreerd. Verklarende woordenlijst Banenafspraak Een Indicatie banenafspraak is een verklaring die je van UWV krijgt, als zij na een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen vaststellen dat je niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen. Heb je een Indicatie banenafspraak? Dan val je onder de doelgroep van de banenafspraak en plaatst het UWV je in het doelgroepregister. Dynamisch handelen Wat zijn de mogelijkheden rondom bijvoorbeeld schroef- en wringbewegingen met hand en arm? SROI Social Return On Investment – hiermee kunnen opdrachtgevers bij het gunnen van projecten die opdrachtnemers voorrang geven, die tijdens een opdracht ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Spoor 1 Re-integratie 1e spoor is het begeleiden van een zieke werknemer bij het hervatten van eigen of ander werk bij de huidige werkgever. Eerst wordt bekeken of de werknemer bij ziekte kan terugkeren in de eigen functie. Mocht dit niet lukken dan wordt gekeken naar een andere functie. Statische houdingen Dit gaat over de houding waarin wordt gewerkt, zoals (stil)zitten, geknield werken of het hoofd in een bepaalde houding hebben gedurende het werk. Beschikbaarheid Hoeveel uur kun je werken? Het gaat hierbij om beperkingen ten aanzien van het aantal uren per week, het aantal uren per dag en perioden van het etmaal. FML Functionele Mogelijkheden Lijst. Ongeveer gelijk aan het IZP (Inzetbaarheidsprofiel). Veelgebruikt instrument om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen, opgesteld door de verzekeringsarts of bedrijfsarts. De arts onderzoekt de werknemer op verschillende beoordelingspunten vanuit een zogenaamde normaalwaarde. De normaalwaarde geeft aan wat de 'gemiddelde Nederlander' tussen de 16 en 65 jaar zou moeten kunnen. Een FML bevat geen medische gegevens en wordt ook wel een belastbaarheidsprofiel genoemd. De belastbaarheid wordt bepaald aan de hand van 6 categorieën: 1) Persoonlijk functioneren: kan de werknemer bijvoorbeeld zelf een taak uitvoeren en wat is de hoogte van het handelingstempo in het uitvoeren van deze taak? 2) Sociaal functioneren: hoe goed kan een werknemer bijvoorbeeld omgaan met conflicten en kan hij of zij samenwerken? 3) Statische houdingen: wat zijn de mogelijkheden van de werknemer bijvoorbeeld bij geknield werken of het hoofd in een bepaalde houding hebben gedurende het werk? 4) Werktijden: hoeveel uur kan een werknemer werken? Het gaat hierbij om beperkingen ten aanzien van het aantal uren per week, het aantal uren per dag en perioden van het etmaal. 5) Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen / normaal toelaatbare arbeidsomstandigheden. 6) Dynamische handelingen: wat zijn de mogelijkheden van de werknemer rondom bijvoorbeeld schroef- en wringbewegingen met hand en arm. Sociaal functioneren Dit betreft o.a. de mate waarin een werknemer kan communiceren, kan omgaan met conflicten en of hij voldoende goed kan samenwerken. Spoor 2 Indien de werknemer niet kan re-integreren bij de eigen de werkgever dient er gezocht te worden naar passend werk bij een andere werkgever. Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever, die ook voor betaling hiervan dient zorg te dragen. Het 2e spoor wordt op zijn vroegst na de 8e week en en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid ingezet. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Taalniveau Het niveau dat je in een vreemde taal hebt, kun je aangeven met de indeling van de Raad van Europa: Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Die onderscheidt zes taalniveaus: van A1 (laag) tot C2 (hoog). Het gaat bij deze niveaus om vijf vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Een paar voorbeelden: anderstaligen die Nederlands leren als vreemde taal (NT2), hebben in Nederland B1-niveau nodig om een beroepsopleiding of mbo-opleiding te volgen. Het vwo-eindniveau voor Engels, Frans, Duits en Spaans gaat uit van B2-niveau. Doelgroepregister UWV beheert dit register van personen met een arbeidsbeperking. Zij hebben door ziekte of een handicap moeite met het vinden van werk, vaak omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat zij extra banen voor deze groep gaan creëren. Persoonlijk functioneren Deze rubriek gaat over hersencapaciteiten zoals het voldoende lang vasthouden of verdelen van aandacht bij het uitvoeren van werkzaamheden. Sociale coöperatie Een sociale coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. De sociale coöperatie bestaat uit een groepje mensen met een uitkering die samen een bedrijf opzetten. Door de samenwerking kun je elkaar versterken, samen inkopen en samen opdrachten uitvoeren. Je kunt elkaar ook helpen met boekhouding, marketing en het werven van nieuwe klanten. Als het nodig is neemt de coöperatie bepaalde taken op zich. Spoor 3 Als een werknemer na twee jaar nog ziek is volgt een WIA-beoordeling bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook gedurende deze uitkeringsperiode na 2 jaar ziekte gelden re-integratieverplichtingen voor de periode van maximaal 10 jaar (bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn). Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor. WAZ De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was tussen 1998 en 1 augustus 2004 een verplichte Nederlandse verzekering die ondernemers het recht op een uitkering op het niveau van (maximaal) 70% van het minimumloon gaf als een zelfstandige of ondernemer arbeidsongeschikt werd. Uitlegpagina's Introductie Zoeken Sluitingsdatum

 • Downloads | BridgeWorks

  Downloads De onderstaande brochures zijn identiek, uitgezonderd de screenshots van de applicatie. Rechtermuisklik op de afbeelding en download de file (pdf). Of klik op de afbeelding waardoor de brochure in een nieuw venster opent; dit gaat echter langzamer. Brochure BridgeWorks brochure Brochure incl. screenshots BridgeWorks brochure incl. screenshots

 • Privacystatement | BridgeWorks

  Privacystatement Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe BridgeWorks omgaat met jouw data. Identiteit De persoonsgegevens worden verwerkt door: BridgeWorks https://www.bridgeworks.company info@bridgeworkscompany.nl Persoonsgegevens BridgeWorks verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. BridgeWorks verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: voornaam en achternaam contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer adresgegevens geboortedatum gender opleidingsniveau en opleiding taalkennis ICT-kennis gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden cv beschikbaarheidsperiode voor werkzaamheden functionele mogelijkheden en belastbaarheid re-integratie type uitkering locatiegegevens gegevens over jouw activiteiten op onze website IP-adres overige persoonsgegevens die je verstrekt. Doeleinden BridgeWorks verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het onderhouden van contact het bieden van een adequate en efficiënte dienstverlening het beheer van het cliëntenbestand het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning het bieden van begeleiding op maat het bieden van de mogelijkheid een account aan te maken de verbetering van de dienstverlening het rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers facturering marketing de nakoming van wettelijke verplichtingen. Verstrekking aan derden BridgeWorks verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens zouden kunnen benaderen in onze opdracht, zoals leveranciers van tools voor onze database of website, mogen je persoonsgegevens slechts benaderen in hun rol als leverancier. BridgeWorks BV blijft hiervoor verantwoordelijk. Doorgifte van je gegevens buiten de EER Je persoonsgegevens worden niet buiten de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt, met als uitzondering Google-Analytics voor het analyseren van website-bezoeken en, indien van toepassing, LinkedIn. Deze partijen zijn EU-VS Privacy-shield-gecertificeerd zodat zij zich zullen houden aan de Europese Privacywetgeving. Bewaartermijn BridgeWorks BV zal je persoonsgegevens niet langer opslaan dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten i.v.m. wettelijke bewaarplichten wel langer bewaard worden. Beveiliging BridgeWorks neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Profilering Wij maken analyses van de informatie die we verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. Cookies Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Inzien, wijzigen en verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BridgeWorks en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde persoon of organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bridgeworkscompany.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een handige app hiervoor is "KopieID". We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Klacht Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door BridgeWorks, laat dit dan aan ons weten via info@bridgeworks.company . BridgeWorks wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juni 2022. BridgeWorks kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

 • Meld misbruik | BridgeWorks

  Meld misbruik BridgeWorks kent een aantal algemene gedragsregels. Zo gaan we altijd respectvol met elkaar om en maken we absoluut geen ongeoorloofd gebruik van gegevens van het platform. Toch kan het voorkomen dat een BridgeWorks-user zich niet volgens deze regels gedraagt. Meld dit dan via onderstaand formulier, zodat we dit nader kunnen evalueren en we indien nodig kunnen ingrijpen. Op deze wijze kunnen we BridgeWorks een aangenaam en vruchtbaar platform houden! Omschrijf het misbruik zo duidelijk mogelijk. Denk daarbij aan wie , wanneer , wat , waardoor en hoe . Je hoeft daarbij niet jouw naam of contactgegevens te vermelden als je dat niet wilt. Iedere melding wordt met prioriteit behandeld. We zullen je op de hoogte houden van het proces, uiteraard alleen wanneer je onderstaand je contactgegevens invult. Meld misbruik voornaam achternaam e-mail telefoonnummer naam van degene die je rapporteert omschrijving misbruik verstuur

 • Contact | BridgeWorks

  Contact E-mail info@bridgeworks company.nl System chat Bel 073 747 00 00 Bel mij! openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 - 17:00 uur (uitgezonderd NL feestdagen) Vergeet je niet te abonneren op onze nieuwsbrief: recruiter-editie of kandidaat-editie !

bottom of page