top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BridgeWorks (https://www.bridgeworks.company)


Definities

Gebruiker: persoon die gebruikt maakt van het BridgeWorks Platform

 

Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen een kandidaat of recruiter enerzijds en BridgeWorks anderzijds, komt tot stand wanneer kandidaat of recruiter zijn/haar profiel heeft aangemaakt, een contract met BridgeWorks daarvoor heeft getekend of wanneer er een betaling aan BridgeWorks voor dienstverlening is gedaan.

 2. De licentieovereenkomst kan worden beëindigd door deze via e-mail aan info@bridgeworkscompany.nl op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Voorts eindigen overeenkomsten met BridgeWorks wanneer de opdracht is uitgevoerd.

 3. BridgeWorks behoudt zich het recht voor om bedrijven en/of personen op het BridgeWorks Platform te weigeren.

 4. Op overeenkomsten met BridgeWorks is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Account

 1. Een BridgeWorks account is persoonlijk. Het is uitdrukkelijk verboden om per persoon meer dan 1 account te voeren.

 2. Bedrijven kunnen uitsluitend na schriftelijke toestemming van BridgeWorks een account met meerdere medewerkers delen.

 3. Gebruikers en BridgeWorks zijn gehouden aan het respectvol met elkaar te communiceren.

 4. De toegang tot jouw account dien je af te schermen voor onbevoegden. 

 5. Bij overtreding van de algemene voorwaarden kan BridgeWorks een account schorsen of verwijderen.

 

Data

 1. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van zijn eigen gegevens en (voor zover van toepassing) die van het bedrijf dat door hem/haar wordt vertegenwoordigd.

 2. Gebruikers gaan strikt vertrouwelijk om met de data uit het BridgeWorks Platform en gebruiken deze uitsluitend waarvoor deze primair zijn bedoeld: het in contact brengen van werkzoekenden met passend werk.

 3. Het is strikt verboden om de privacy of de persoonlijke levenssfeer van gebruikers/derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens.

 4. Het is verboden om informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar BridgeWorks te plaatsen zonder toestemming van BridgeWorks.

 

Platform

 1. Onderhoud aan het BridgeWorks Platform kan op elk moment plaatsvinden, hetgeen kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. 

 2. BridgeWorks is gerechtigd de functionaliteiten van de BridgeWorks Portal aan te passen.

 

Betalingen

 1. Indien mogelijk dienen betalingen via de website geautomatiseerd vooraf plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is bedraagt de betalingstermijn van BridgeWorks 14 dagen.

 2. BridgeWorks kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische storingen bij de externe provider waardoor de betaaldiensten niet beschikbaar zijn.

 

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van BridgeWorks voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst strekkende tot het gebruik van BridgeWorks, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. 

 2. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is BridgeWorks slechts aansprakelijk voor directe schade.

 3. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door BridgeWorks, is BridgeWorks slechts aansprakelijk tot een maximum van 1 maand licentiekosten, tenzij er aan de zijde van BridgeWorks sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. 

 4. BridgeWorks is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt doordat opdrachtgever BridgeWorks onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

 5. BridgeWorks is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

 6. In geval van overmacht is BridgeWorks nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 19 september 2022. BridgeWorks kan deze aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

bottom of page