top of page

InfoCenter

Het InfoCenter is jouw navigator binnen BridgeWorks!

 

Je vindt er onder meer:

 

  • uitleg over het proces van het aanmaken en wijzigen van een jobposting

  • uitleg over het vinden van kandidaten

  • verklaring van gebruikte termen.

Toegelicht

inloggen

Wanneer je een afgeschermd deel van het platform bezoekt - en je bent nog niet ingelogd - zal BridgeWorks je automatisch het inlogscherm laten zien. Er is dus geen traditionele inlogbutton.

wachtwoord kwijt

Stuur dan een e-mail naar info@bridgeworkscompany.nl met daarin je voornaam, achternaam, telefoonnummer en (indien van toepassing) de bedrijfsnaam. Stuur de e-mail vanuit het e-mailadres waarmee je in de BridgeWorks Portal bent geregistreerd.

Verklarende woordenlijst

Banenafspraak

Een Indicatie banenafspraak is een verklaring die je van UWV krijgt, als zij na een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen vaststellen dat je niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen. Heb je een Indicatie banenafspraak? Dan val je onder de doelgroep van de banenafspraak en plaatst het UWV je in het doelgroepregister.

Dynamisch handelen

Wat zijn de mogelijkheden rondom bijvoorbeeld schroef- en wringbewegingen met hand en arm?

SROI

Social Return On Investment – hiermee kunnen opdrachtgevers bij het gunnen van projecten die opdrachtnemers voorrang geven, die tijdens een opdracht ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.

Spoor 1

Re-integratie 1e spoor is het begeleiden van een zieke werknemer bij het hervatten van eigen of ander werk bij de huidige werkgever. Eerst wordt bekeken of de werknemer bij ziekte kan terugkeren in de eigen functie. Mocht dit niet lukken dan wordt gekeken naar een andere functie.

Statische houdingen

Dit gaat over de houding waarin wordt gewerkt, zoals (stil)zitten, geknield werken of het hoofd in een bepaalde houding hebben gedurende het werk.

Beschikbaarheid

Hoeveel uur kun je werken? Het gaat hierbij om beperkingen ten aanzien van het aantal uren per week, het aantal uren per dag en perioden van het etmaal.

FML

Functionele Mogelijkheden Lijst. Ongeveer gelijk aan het IZP (Inzetbaarheidsprofiel). Veelgebruikt instrument om de belastbaarheid van werknemers vast te stellen, opgesteld door de verzekeringsarts of bedrijfsarts. De arts onderzoekt de werknemer op verschillende beoordelingspunten vanuit een zogenaamde normaalwaarde. De normaalwaarde geeft aan wat de 'gemiddelde Nederlander' tussen de 16 en 65 jaar zou moeten kunnen.
Een FML bevat geen medische gegevens en wordt ook wel een belastbaarheidsprofiel genoemd. De belastbaarheid wordt bepaald aan de hand van 6 categorieën:
1) Persoonlijk functioneren: kan de werknemer bijvoorbeeld zelf een taak uitvoeren en wat is de hoogte van het handelingstempo in het uitvoeren van deze taak?
2) Sociaal functioneren: hoe goed kan een werknemer bijvoorbeeld omgaan met conflicten en kan hij of zij samenwerken?
3) Statische houdingen: wat zijn de mogelijkheden van de werknemer bijvoorbeeld bij geknield werken of het hoofd in een bepaalde houding hebben gedurende het werk?
4) Werktijden: hoeveel uur kan een werknemer werken? Het gaat hierbij om beperkingen ten aanzien van het aantal uren per week, het aantal uren per dag en perioden van het etmaal.
5) Aanpassing aan de fysieke omgevingseisen / normaal toelaatbare arbeidsomstandigheden.
6) Dynamische handelingen: wat zijn de mogelijkheden van de werknemer rondom bijvoorbeeld schroef- en wringbewegingen met hand en arm.

Sociaal functioneren

Dit betreft o.a. de mate waarin een werknemer kan communiceren, kan omgaan met conflicten en of hij voldoende goed kan samenwerken.

Spoor 2

Indien de werknemer niet kan re-integreren bij de eigen de werkgever dient er gezocht te worden naar passend werk bij een andere werkgever. Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever, die ook voor betaling hiervan dient zorg te dragen. Het 2e spoor wordt op zijn vroegst na de 8e week en en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid ingezet. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar.

Taalniveau

Het niveau dat je in een vreemde taal hebt, kun je aangeven met de indeling van de Raad van Europa: Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Die onderscheidt zes taalniveaus: van A1 (laag) tot C2 (hoog). Het gaat bij deze niveaus om vijf vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. 

Een paar voorbeelden: anderstaligen die Nederlands leren als vreemde taal (NT2), hebben in Nederland B1-niveau nodig om een beroepsopleiding of mbo-opleiding te volgen. Het vwo-eindniveau voor Engels, Frans, Duits en Spaans gaat uit van B2-niveau.

Doelgroepregister

UWV beheert dit register van personen met een arbeidsbeperking. Zij hebben door ziekte of een handicap moeite met het vinden van werk, vaak omdat ze een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat zij extra banen voor deze groep gaan creëren.

Persoonlijk functioneren

Deze rubriek gaat over hersencapaciteiten zoals het voldoende lang vasthouden of verdelen van aandacht bij het uitvoeren van werkzaamheden.

Sociale coöperatie

Een sociale coöperatie is een organisatie van burgers met lage inkomens gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. De sociale coöperatie bestaat uit een groepje mensen met een uitkering die samen een bedrijf opzetten. Door de samenwerking kun je elkaar versterken, samen inkopen en samen opdrachten uitvoeren. Je kunt elkaar ook helpen met boekhouding, marketing en het werven van nieuwe klanten. Als het nodig is neemt de coöperatie bepaalde taken op zich.

Spoor 3

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is volgt een WIA-beoordeling bij het UWV. Medewerkers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook gedurende deze uitkeringsperiode na 2 jaar ziekte gelden re-integratieverplichtingen voor de periode van maximaal 10 jaar (bij werkgevers die eigenrisicodrager zijn). Het begeleiden van een werknemer met een WGA-uitkering naar passend werk noemen we re-integratie 3e spoor.

WAZ

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) was tussen 1998 en 1 augustus 2004 een verplichte Nederlandse verzekering die ondernemers het recht op een uitkering op het niveau van (maximaal) 70% van het minimumloon gaf als een zelfstandige of ondernemer arbeidsongeschikt werd.

Uitlegpagina's

bottom of page